หน่วยที่ 3 ผลิตภัณฑ์ทางเคมี และปฏิกิริยาเคมี

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.  อธิบายความหมายของปฏิกิริยาเคมีและการเกิดปฏิกิริยาเคมี  รวมถึงการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี  ดดยแบบจำลองและสมการข้อความ
2.  อธิบายกฎทรงมวลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
3.  วิเคราะห์ปฏิกิริยาการดูดความร้อนและปฏิกิริยาการคายความร้อน
4.  อธิบายการเกิดสนิมเหล็ก  ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ  ปฏิกิริยาของกรดกับเบส  และปฏิกิรืยาของเบสกับโลหะโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
5.  อธิบายการเกิดการเผาไหม้  การเกิดฝนกรด  การสังเคราะห์ด้วยแสโดยใช้สารสนเทศ  รวมทั้งสมการข้อความแสดงปฏิกิริยา
6.  ระบุสมบัติทางกายภาพและการใช้ประโยชน์จากวัสดุประเภทพอลิเมอร์  เซรามิกส์และวัสดุผสมโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และสารสนเทศ

แบบทดสอบก่อนเรียน

เนื้อหาบทเรียน
3.1  ปฏิกิริยาเคมีและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
3.2  กฎทรงมวล  ปฏิกิริยาการดูดความร้อนและปฏิกิริยาการคายความร้อน
3.3  ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน
3.4  วัสดุประเภทพอลิเมอร์   :  VDO
3.5  เซรามิกส์
3.6  วัสดุผสม

แบบทดสอบหลังเรียน