Sci-Tech Online KKW ระยะที่ 5 ระยะที่ 6 และสอนชดเชย

สรุปรายงานการสอนออนไลน์ ( Sci-Tech Online )  1-11 มิถุนายน 2564

 ข้อมูลการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 สรุปสถิติข้อมูลการเข้าเรียนขอนนักเรียน แยกตามระดับชั้น


ข้อมูลการสอนออนไลน์ รายวัน (Raw Data)

  วันที่ 1 มิถุนายน 2564
 วันที่ 2 มิถุนายน 2564
 วันที่ 4 มิถุนายน 2564
 วันที่ 7 มิถุนายน 2564
 วันที่ 8 มิถุนายน 2564
 วันที่ 9 มิถุนายน 2564
 วันที่ 10 มิถุนายน 2564
 วันที่ 11 มิถุนายน 2564

ภาพประกอบการสอนออนไลน์ ระยะที่ 5
  ภาพประกอบ ชุดที่ 1
  ภาพประกอบ ชุดที่ 2

  วีดีโอกิจกรรมการสอนออนไลน์ ระยะที่ 5
  วีดีโอการสอนออนไลน์

.

 

 

 

 

 

 

สรุปรายงานการสอนออนไลน์ ( Sci-Tech Online )  14-25 มิถุนายน 2564

 ข้อมูลการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 สรุปสถิติข้อมูลการเข้าเรียนขอนนักเรียน แยกตามระดับชั้น


ข้อมูลการสอนออนไลน์ รายวัน (Raw Data)

  วันที่ 14 มิถุนายน 2564
 วันที่ 15 มิถุนายน 2564
 วันที่ 16 มิถุนายน 2564
 วันที่ 17 มิถุนายน 2564
 วันที่ 18 มิถุนายน 2564
 วันที่ 21 มิถุนายน 2564
 วันที่ 22 มิถุนายน 2564
 วันที่ 23 มิถุนายน 2564
 วันที่ 24 มิถุนายน 2564
 วันที่ 25 มิถุนายน 2564


ภาพประกอบการสอนออนไลน์ ระยะที่ 6
  ภาพประกอบ ชุดที่ 1
  ภาพประกอบ ชุดที่ 2

  วีดีโอกิจกรรมการสอนออนไลน์ ระยะที่ 6
  วีดีโอการสอนออนไลน์

 

 

 

สรุปรายงานการสอนออนไลน์ ( Sci-Tech Online )   19 มิถุนายน – 11 กันยายน  2564 (สอนชดเชยวันเสาร์)

 ข้อมูลการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 สรุปสถิติข้อมูลการเข้าเรียนขอนนักเรียน แยกตามระดับชั้น


ข้อมูลการสอนออนไลน์ รายวัน (Raw Data)

 วันที่ 19 มิถุนายน 2564
 วันที่ 26 มิถุนายน 2564
 วันที่ 3 กรกฎาคม 2564
 วันที่ 10 กรกฎาคม 2564
 วันที่ 17 กรกฎาคม 2564
 วันที่ 14 สิงหาคม 2564
 วันที่ 21 สิงหาคม 2564
 วันที่ 28 สิงหาคม 2564
 วันที่ 4 กันยายน 2564
 วันที่ 11 กันยายน 2564


ภาพประกอบการสอนออนไลน์ สอนชดเชย
  ภาพประกอบ ชุดที่ 1
  ภาพประกอบ ชุดที่ 2

  วีดีโอกิจกรรมการสอนออนไลน์ สอนชดเชย
  วีดีโอการสอนออนไลน์