Sci-Tech Online July

 


สรุปรายงานการสอนออนไลน์ ( Sci-Tech Online )   30 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม  2564 

 ข้อมูลการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 สรุปสถิติข้อมูลการเข้าเรียนขอนนักเรียน แยกตามระดับชั้น

ข้อมูลการสอนออนไลน์ รายวัน (Raw Data)

  คลิกดูข้อมูลการสอนรายวัน


ภาพประกอบการสอนออนไลน์ สอนชดเชย
  ภาพประกอบ ชุดที่ 1
  ภาพประกอบ ชุดที่ 2

  วีดีโอกิจกรรมการสอนออนไลน์ สอนชดเชย
  วีดีโอการสอนออนไลน์

 


สรุปรายงานการสอนออนไลน์ ( Sci-Tech Online )   19-22 กรกฎาคม  2564 

 ข้อมูลการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 สรุปสถิติข้อมูลการเข้าเรียนขอนนักเรียน แยกตามระดับชั้น

ข้อมูลการสอนออนไลน์ รายวัน (Raw Data)

  คลิกดูข้อมูลการสอนรายวัน


ภาพประกอบการสอนออนไลน์ สอนชดเชย
  ภาพประกอบ ชุดที่ 1
  ภาพประกอบ ชุดที่ 2

  วีดีโอกิจกรรมการสอนออนไลน์ สอนชดเชย
  วีดีโอการสอนออนไลน์

 

 


สรุปรายงานการสอนออนไลน์ ( Sci-Tech Online )   27-30 กรกฎาคม  2564 

 ข้อมูลการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 สรุปสถิติข้อมูลการเข้าเรียนขอนนักเรียน แยกตามระดับชั้น

ข้อมูลการสอนออนไลน์ รายวัน (Raw Data)

  คลิกดูข้อมูลการสอนรายวัน


ภาพประกอบการสอนออนไลน์ สอนชดเชย
  ภาพประกอบ ชุดที่ 1
  ภาพประกอบ ชุดที่ 2

  วีดีโอกิจกรรมการสอนออนไลน์ สอนชดเชย
  วีดีโอการสอนออนไลน์