Sci-Tech Online 2-2564

Sci-Tech Online
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564

 

ตรวจสอบตารางสอน Sci-Tech ภาคเรียนที่ 2/2564

  แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลการสอนครู 2/2564

      ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกแล้ว

  แบบบันทึกรายงานการสอนออนไลน์ Sci-Tech วันที่ 1-26 พ.ย. 64

      ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกแล้ว

 

รายงานการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2564 ( Sci-Tech Online )
           ระหว่างวันที่ 1-26 พฤศจิกายน 2564

 

 

ภาพประกอบการเรียนการสอน 

                  ภาพกิจกรรม ชุดที่ 1

                  ภาพกิจกรรม ชุดที่ 2