sci-tech online 1-2564

 

ตรวจสอบตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1/2564

 

แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 (หมดเวลา)

  ดูข้อมูลที่กรอกแล้ว

 

แบบรายงานการสอนออนไลน์  วันที่ 16-31 สิงหาคม 2564

  ดูข้อมูลรายงานการสอนออนไลน์