Sci-Tech Midterm Online 2/2564

 

สรุปรายงานการสอบออนไลน์ ( Sci-Tech Test Midterm 2/2564 )  17-21 มกราคม 2565

ตารางสอบกลางภาค 2/2564 รูปแบบออนไลน์

ข้อมูลการสอบกลางภาคเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 


ข้อมูลการสอบกลางภาคเรียน 2/2564  ออนไลน์ รายวัน (Raw Data)

  วันที่ 17 มกราคม 2565
 วันที่ 19 มกราคม 2565
 วันที่ 20 มกราคม 2565

 

ภาพประกอบการสอบกลางภาค 1/2564 ออนไลน์ 
  ภาพประกอบ ชุดที่ 1