Report Sci-Tech Online

สรุปรายงานการสอนออนไลน์ ( Sci-Tech Online )  12-18 มกราคม 2564

ข้อมูลการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สรุปสถิติข้อมูลการเข้าเรียนขอนนักเรียน แยกตามระดับชั้น

ข้อมูลการสอน (Raw Data)

  วันที่ 12 มกราคม 2564
  วันที่ 13 มกราคม 2564
  วันที่ 14 มกราคม 2564
  วันที่ 15 มกราคม 2564
  วันที่ 18 มกราคม 2564

ภาพประกอบการสอนออนไลน์ ระยะที่ 3
  ภาพประกอบ ชุดที่ 1
  ภาพประกอบ ชุดที่ 2
  ภาพการเยี่ยมชั้นเรียนออนไลน์

  วีดีโอกิจกรรมการสอนออนไลน์ ระยะที่ 3
  วีดีโอประกอบการ PLC
  วีดีโอการเยี่ยมชั้เรียน

.

.

.

สรุปรายงานการสอนออนไลน์ ( Sci-Tech Online )  5-11 มกราคม 2564

ข้อมูลการสอน (Raw Data)
  วันที่ 5 มกราคม 2564
  วันที่ 6 มกราคม 2564
  วันที่ 7 มกราคม 2564
  วันที่ 8 มกราคม 2564
  วันที่ 11 มกราคม 2564

ภาพประกอบการสอนออนไลน์
  ภาพประกอบ ชุดที่ 1
  ภาพประกอบ ชุดที่ 2
  วันที่ 5 มกราคม 2564
  วันที่ 6 มกราคม 2564
  วันที่ 7 มกราคม 2564
  วันที่ 8 มกราคม 2564
  วันที่ 11 มกราคม 2564

  วีดีโอกิจกรรมการสอนออนไลน์
  วันที่ 5 มกราคม 2564
  วันที่ 6 มกราคม 2564
  วันที่ 7 มกราคม 2564
  วันที่ 8 มกราคม 2564
  วันที่ 11 มกราคม 2564