หน้าแรก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

จากทษฎี การลงมือกระทำ กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน สู่ความเป็นเลิสทางวิชาการ  พวกเราชาววิทยาศาสตร์ขอให้กำลังใจกับทีมงานทุกท่าน  ในการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ เพื่อนำชื่อเสียงมาสู่กลุ่มสาระวิทยาศา…

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะการคิด และทักษะต่างๆ รวมทั้งเป…

การสอนเสริมเพิ่มความรู้ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ระดับชาติ O-Net ประจำปีการศึกษา 2561  ในวันที่  21  มกราคม  2561 …

โรงเรียนขอนแก่นขอนแก่นวิทยายน จัดกิจกรรมสอนเสริมเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net โดยในวันที่ 18 มกราคม 2562  ได้เพิ่มเติมความรู้ใน…

 

ผลงานดีเด่น

Sorry, no posts were found.หนังสือราชการ

Sorry, no posts were found.VDO Presentation

Sorry, no posts were found.


>>> รับชมวีดีโอของเราเพิ่มเติม ได้ที่….