หน้าแรก


        

KKW Online Season 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณ ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ที่กรุณามาเยี่ยมชมและให้กำลังใจกับคณะครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงหยุดยั…

อบรม การจัดการเรียนการสอนวิชา IS

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ปีการศึกษา 2563  โดยมี ดร.ยุทธศาสตร์ กง…

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ทักษะชีวิต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 18-19 ธันวาคม ที่ผ่านมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภายใต้​การ​ดูแลของกลุ่มสาระการเรียนรู้​วิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ โรงเรียน​ขอ…

นักเรียนห้องเรียน Science-Premium Program โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สอบผ่าน ข้อสอบ BMAT ปีการศึกษา2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียน Science-Premium Program โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ที่สอบผ่าน ข้อสอบ BMAT เพื่อใช้ประกอบการยื่นเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์, …

คณะผู้บริหารจาก สพฐ.เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.

วันจันทร์ที่ 30 พ.ย. 2563 เวลา 13.00 น. ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชียวชาญ ดร.อดุลย์ ฐานะ รองผู้อำนวยการเชียวชาญ และ คุณครูลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมต้อนรับ คณะ…       

กิจกรรมของเรา

บุคลากร

          

                    

คลังรูปภาพ

            

VDO PRESENT