คำสั่ง 300/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถดด้านทักษะปฏิบัติการฟิสิกส์แนวใหม่ สำหรับครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ สพม.25 ปี2562