ผู้เขียน: yolradeesu

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ทักษะชีวิต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 18-19 ธันวาคม…