ผู้เขียน: ศิริพร สุขเอิบ

การนิเทศติดตามเชิงประจักษ์เพื่อให้เห็นสภาพจริงของการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

คลิกเพื่ออ่านไฟล์ pd…