วันที่ 10 สิงหาคม 2565 กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทีมละ 3 คน จำนวนทั้งหมด 79 ทีม
ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 1 itti

 

คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 2 ครู PooKie

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

แบ่งการแข่งขันเป็น 4 ประเภท ดังนี้

  1. รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่

               นางสาวชญาภา อินสมเชื้อ          ม.5/2

               นางสาวรสิตา ทรัพย์สงวนชัย       ม.5/2

               นางสาวสุพรรณิชา รักษ์มณี        ม.5/2

          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่

               นายก้องภพ เริ่มรักษ์                ม.5/2                      

               นายเจษฎากร กองทรายมูล        ม.5/2

               นายศุภวิชญ์ จันทร์งาม             ม.5/2

          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่

               นายภาณุภัทร ภู่กันงาม             ม.6/11

               นายวชิรวิชญ์ สร้อยจรุงณ์           ม.6/11

                นายนราธร ชนะการี                 ม.6/11

          รางวัลชมเชย มี 4 ทีม ได้แก่

               นายศักดินันท์ ชำปฏิ                ม.6/1

               นางสาวพิมพ์มาดา พิศิลป์          ม.6/1

               นางสาวชุติกาญจน์ แสงเนตร       ม.6/1

 

               นายภูรินท์ ก้องเกียรตินคร          ม.6/2

               นางสาวกัลยาณี สุทธิ                ม.6/2

              นางสาวพัณณ์ชิตา ศรีหนองหว้า   ม.6/2

 

               นางสาวขวัญจิรา ประเสริฐทรง    ม.6/2

               นางสาววรัตถยา สิมมา              ม.6/2

               นางสาวณัฐนรี เกศิสำอาง           ม.6/2

 

              นางสาวณิชารีย์ พร้อมจิตร         ม.6/5  

              นางสาววิศรุตา กองหล้า            ม.6/5

               นางสาวพรนภัส พานิชพันธุ์         ม.6/5

 

  1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่

               นายธีทัต ลิมปกรณ์                  ม.4/1

               นายนนทกร แนววิลัย                ม.4/1

                นายศิรชัช สุดสะอาด                ม.4/1

 

          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่

               นางสาวอาทิติยา สีระรวม          ม.4/4

               นายธีร์  ม้าทอง                      ม.4/4  

               นายวัชรากร คชมาตย์               ม.4/4

 

          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  มี 2 ทีม ได้แก่

               นายณัฐชนน มูลจวง                 ม.4/2

               นายพีรดนย์ นูเร                     ม.4/2

               นายจิตติพัทธ์ จันทร์เรือง           ม.4/2

 

               นางสาวกิติญาดา เหลาเกลี้ยงดี    ม.4/2

               นายกานต์พงศ์  ภู่อัปถัมภ์เมธา     ม.4/2  

               นางสาวธนัชชา ถามุลตรี            ม.4/2

 

  1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่

               นายก้องภพ เริ่มรักษ์                ม.5/2                      

               นายเจษฎากร กองทรายมูล        ม.5/2

               นายศุภวิชญ์ จันทร์งาม             ม.5/2

          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่

               นางสาวชญาภา อินสมเชื้อ          ม.5/2

               นางสาวรสิตา ทรัพย์สงวนชัย       ม.5/2

               นางสาวสุพรรณิชา รักษ์มณี        ม.5/2

 

          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่

               นางสาวอริสรา ประไพวรรณ์กุล    ม.5/1

               นางสาวชยาภา แสงกระจาย        ม.5/1

               นางสาวมัชฌิมาย์ เคนชมภู         ม.5/1

 

  1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่

               นายศักดินันท์ ชำปฏิ                ม.6/1

               นางสาวพิมพ์มาดา พิศิลป์          ม.6/1

               นางสาวชุติกาญจน์ แสงเนตร       ม.6/1

 

          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่

               นายภูรินท์ ก้องเกียรตินคร          ม.6/2

               นางสาวกัลยาณี สุทธิ                ม.6/2

               นางสาวพัณณ์ชิตา ศรีหนองหว้า   ม.6/2

 

          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่

               นางสาวขวัญจิรา ประเสริฐทรง    ม.6/2

               นางสาววรัตถยา สิมมา              ม.6/2

               นางสาวณัฐนรี เกศิสำอาง           ม.6/2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น