9 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประจำปีการศึกษา 2565  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-16 สิงหาคม 2565    โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทีมละ 3 คน  จำนวนทั้งหมด 90 ทีม    ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 1 : KruDeer
คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 2 : itti

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

               รางวัลชนะเลิศ

เด็กชายณฐกร ธุระพันธุ์                                                      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/18
เด็กหญิงพระพาย พัวพันธุ์                                                  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/18
เด็กหญิงพร้อมขวัญ สิงห์แจ่ม                                             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/18

               รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กชายภูวริช ชัยชนะอุดมกุล                                             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เด็กหญิงสุภิชญา นามปรีดา                                               นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เด็กหญิงณิชชา ประไพพงษ์                                             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

               รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงช่อลดา นนทะโคตร                                              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เด็กหญิงพิชญธิดา ธรรมมาน้อย                                         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เด็กหญิงปุณณดา ปานสวัสดิ์                                             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

                รางวัลชมเชย
เด็กหญิงณัฐกฤตา อิ่มพูล                                                   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/16
เด็กชายอนาวิล สวัสดิ์พาณิชย์                                            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/16
เด็กชายติณณ์ ปักกันต์ธร                                                   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/16

                              เด็กชายภากร วิบูลย์วัฒนากุล                                            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
                              เด็กชายสรวิชญ์ หลาวมา                                                   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
                              เด็กชายภูมิรพี เลิกชัยภูมิ                                                    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ½

เด็กชายภนนเรศ คำพิทุย                                                    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เด็กชายเศรษฐพงศ์ สิริพงศ์พันธ์                                         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เด็กชายฐิติพงศ์ นะคะจัด                                                   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
               รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงปวีณรัตน์ เพียสังกะ                               นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เด็กชายภัทรพล สีดามล                                     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เด็กหญิงธันยรัตน์ หล้าฤทธิ์                                 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

               รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กชายธนยศ แสงสุวรรณ                                                  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เด็กหญิงบุณยานุช ลุนบง                                                   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เด็กหญิงสุภิญญา เดชวีระพานิชย์                                      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กชายจักกาย ชูพันธ์                                                        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
เด็กชายจิระภัทร จริยมานะ                                                  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
เด็กหญิงเขมจิรา พรมชาติ                                                  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

              รางวัลชมเชย
เด็กชายวทัญญู พุทธา                                                        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/18
เด็กหญิงธัญณนันท์ ศรวัฒนาปิติกุล                                     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/18  
เด็กหญิงกุลรักษา ขันตีกุล                                                  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/18        

                  เด็กชายอัฑฒ์ เวโรจนสรรค์                                                 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
                 เด็กชายจิรวัฒน์ บึงล้อม                                                     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
                เด็กหญิงไอริสา ยศธิพานา                                                 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

เด็กหญิงกัญจน์ญาณัช สืบสายอ่อน                                   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5
เด็กหญิงชลดา โทรักษา                                                     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5
เด็กหญิงศรัณย์ธร ภูมิเนาว์นิล                                            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5

               เด็กหญิงดาราวดี ภูมาลัย                                                   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5
             เด็กหญิงศรัญญา สิทธิจันดา                                              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5
             เด็กหญิงสุชานันท์ โมลีวิศิลา                                             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5


ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

               รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงกมลทิพย์ คำละมูล                                                 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เด็กชายสุทักษ์ เรืองไชยวุฒิ                                                 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เด็กชายภัคชัย หงส์วิลัย                                                      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

               รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กชายจิตรภณ ทองพั้ว                                                   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เด็กชายปุญญพัฒน์ กิตติธนาภิภักด์                                   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เด็กหญิงอัยยา กัญจนานภานิช                                          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

              รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวกุลปริยา ชีวาจร                                                     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เด็กหญิงอัญชลิกา แทบมะลัย                                            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
นายปิยวัฒน์ แสนโคตร                                                      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

              รางวัลชมเชย
เด็กชายนิธิกร แสงสุข                                                         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เด็กชายบุริศร์ นครเรียบ                                                     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เด็กชายณัฐพัชร์ คณาดี                                                      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

                              เด็กชายอภิวิชญ์ ปลาสาร                                                   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
                             เด็กชายธนิสร สิริสุขสง่าพงศ์                                              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
                            เด็กชายอเล็กซันเดะริ เลห์โตเน็ต                                        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

เด็กหญิงภัทราภา มหานิล                                                  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
เด็กหญิงธัญรดา ศิริทองสุข                                                นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
เด็กหญิงชัญญานุช กุลจิตติเธียร                                        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

                          เด็กชายปฏิภาณ ชาญสุวรรณ                                            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
                        นายโรจนวงศ์ แข็งขัน                                                         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
                        เด็กหญิงปาณิสรา อิทธิกุลทวี                                             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

เด็กหญิงธัญชนะ ภูสดสูง                                                    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทวีชนม์                                                 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11
นางสาววนิดา ผาจันทา                                                      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11

 

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น