โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเข้าร่วมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22 (YSC2022) รอบชิงชนะเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ               

ผลการแข่งขัน     

ทีมที่ 1  ได้รับบรางวัลชนะเลิศ  โครงงาน ได้รับทุนสนับสนุนรวม 12,000 โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่                                                                                  

นางสาวมาฆะมาศ จิตรพันธ์ ม.5/4

นายกฤษฎานนท์ เถาว์ชาลี ม.5/4

นางสาวสุธาสินี แพนไธสง6/17                                                                                                                                                                                          

 ครูที่ปรึกษา                                                                                                                                                                                                                 

ดร.นรินทร รัตนทา

นางสาวมิยาวดี หาโกสีย์

ทีมที่ 2 ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภูมิภาค  ได้ทุนสนับสนุน 3000 บาท โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่                                                                         

นางสาวพฤทธิพร ดีสนิท ม.5/2

นางสาวแพรวา พลเขตต์ ม.5/2

นายสิงหโรจน์ วีระมโนกุล ม.5/2

ครูที่ปรึกษา                                                                                                                                                                                                                       

ครูกุลธิดา ทีน้อย

ครูมิยาวดี หาโกสีย์

ทีมที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภูมิภาค  ได้ทุนสนับสนุน 3000 บาท   โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่                                                                            

 นางสาวจริญญา สีละพัฒน์ ม.5/1

นางสาวนัชชา รุ่งเพ็ชรวงศ์ ม.5/1

นางสาวณิชกานต์ จูประพัทธศรี ม.5/1

ครูที่ปรึกษา  ครูกุลธิดา ทีน้อย

ทีมที่ 4  ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภูมิภาค  ได้ทุนสนับสนุน 3000 บาท  โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่                                                                   

นางสาวกัญญาณัฐ สิริเลิศธีรกุล ม.5/2

นางสาวปนัดดา ทัพภูมี ม.5/2

นายราชันย์ พิพัฒน์ ม.5/2

ครูที่ปรึกษา                                                                                                                                                                                                                     

ครูนราภรณ์ หนองหลวง

ครูกุลธิดา ทีน้อย

ทีมที่ 5 ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภูมิภาค  ได้ทุนสนับสนุน 3000 บาท โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่                                                                            

นายภูรินท์ ก้องเกียรตินคร ม.5/2

นางสาวขวัญจิรา ประเสริฐทรง ม.5/2

นายกีรติ แก้วโนนตุ่น ม.5/2

ครูที่ปรึกษา                                                                                                                                                                                                                       

ครูกุลธิดา ทีน้อย

ครูวิริยกุล อุ่นอ่อน

ทีมที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภูมิภาค  ได้ทุนสนับสนุน 3000 บาท โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่                                                                            

นายปวรรัตน์ ภารตุ้มเหลา ม.5/2

นางสาวสุชัญญา อนุภาพไพรบูรณ์ ม.5/2

นางสาววรัตยา สิมมา ม.5/2

ครูที่ปรึกษา                                                                                                                                                                                                                       

ครูกุลธิดา ทีน้อย

ครูณัชทัต ลิมป์เศวต

ทีมที่ 7 ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภูมิภาค  ได้ทุนสนับสนุน 3000 บาท โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่                                                                       

นางสาวยูถิกา ไชยเลี้ยว ม.5/4

นายกิตติธัช เติมพันธ์ ม.5/4

ครูที่ปรึกษา                                                                                                                                                                                                                       

ครูกัญญา เกื้อกูล

ครูณัชทัต ลิมป์เศวต

ขอขอบพระคุณหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคุณครูทุกท่านที่ให้การสนับสนุน จนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 คลิกชมภาพกิจกรรมการแข่งขัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น