ผลการนำเสนอโครงงาน ในการประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 13 จากผลงานทั้งสิ้น 268 โครงงาน โดยโรงเรียนของแก่นวิทยายนได้รับรางวัลดังนี้
1. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงงานประเภทโปสเตอร์ สาขาวิชาชีววิทยา
โครงงานเรื่อง การผลิตแผ่นฟิล์มเคลือบอาหารผสมสารสกัดลิกนินจากเปลือกถั่วลิสงเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในทางเดินอาหาร
รายชื่อสมาชิก
1. นางสาวกัญญาวีร์ คำอุดม นักเรียนชั้น ม.6/2
2. นางสาวณัฐณิชา ปิยะศิลป์ นักเรียนชั้น ม.6/2
3. นางสาวสรัลพร ผายพันธ์ นักเรียนชั้น ม.6/2
ครูที่ปรึกษา
1. นางสาวมิยาวดี หาโกสีย์
2. นายณัชทัต ลิมป์เศวต
2. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงงานประเภทโปสเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม
โครงงานเรื่อง ประสิทธิภาพของวัสดุคอมโพสิทที่ได้จากพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ โดยใช้ลิกนินจากน้ำดำในอุตสาหกรรมกระดาษเป็นสารตัวเติม
รายชื่อสมาชิก
1. นายประกาศิต หินเธาว์ นักเรียนชั้น ม.6/2
2. นางสาวณัฏฐณิชา บุตตะมี นักเรียนชั้น ม.6/2
3. นางสาวอรไพลิน เวียงศรี นักเรียนชั้น ม.6/2
ครูที่ปรึกษา
1. นางสาวมิยาวดี หาโกสีย์
2. นางสาวกุลธิดา ทีน้อย
ขอขอบพระคุณหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคุณครูทุกท่านที่ให้การสนับสนุน จนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น