การประชุมกลุ่มสาระฯและต้อนรับคุณครูคนใหม่

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นำโดย คุณครูลักษณาวดี ศรีสุข
จัดการประชุมกลุ่มสาระฯ ประชุมเตรียมความพร้อมและจัดอัตราการกำลังแต่ละวิชาสำหรับเทอม 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้อง easyscience
ซึ่งในครั้งนี้ กลุ่มสาระฯได้ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ ดังนี้
🚩ครู อารียา วัฒนวิศาลภิญโญ สาขาวิชาฟิสิกส์
🚩ครู ภาสกร แสงนิกุล สาขาวิชาเคมี
🚩ครู ศศิวรรณ มืดหล้า เจ้าหน้าที่้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

มอบเกียรติบัตรนักเรียนเข้าร่วมคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับนานาชาติ IYPT2021 ครั้งที่ 34

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฯ มอบเกียรติบัตรนักเรียนเข้าร่วมคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับนานาชาติ IYPT2021 ครั้งที่ 34 ประจำปี 2564 วันที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น