พิธีวางพวงมาลาน้อมเกล้าถวายราชสักการะ ร.5

ตัวแทนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาน้อมเกล้าถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช ณ ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น