การประชุมกลุ่มสาระฯและต้อนรับคุณครูคนใหม่

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นำโดย คุณครูลักษณาวดี ศรีสุข
จัดการประชุมกลุ่มสาระฯ ประชุมเตรียมความพร้อมและจัดอัตราการกำลังแต่ละวิชาสำหรับเทอม 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้อง easyscience
ซึ่งในครั้งนี้ กลุ่มสาระฯได้ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ ดังนี้
🚩ครู อารียา วัฒนวิศาลภิญโญ สาขาวิชาฟิสิกส์
🚩ครู ภาสกร แสงนิกุล สาขาวิชาเคมี
🚩ครู ศศิวรรณ มืดหล้า เจ้าหน้าที่้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

มอบเกียรติบัตรนักเรียนเข้าร่วมคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับนานาชาติ IYPT2021 ครั้งที่ 34

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฯ มอบเกียรติบัตรนักเรียนเข้าร่วมคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับนานาชาติ IYPT2021 ครั้งที่ 34 ประจำปี 2564 วันที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ขอต้อนรับน้องแชมป์ ภาสกร แสงนิกุล สาขาวิชาเคมี
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ด้วยความยินดียิ่ง

พิธีวางพวงมาลาน้อมเกล้าถวายราชสักการะ ร.5

ตัวแทนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาน้อมเกล้าถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช ณ ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น

สร้างฝันปั้นจิต ห้องเรียน Platinum Health Science

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม สร้างฝันปั้นจิต ห้องเรียน Platinum Health Science 🩺💉

โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการ อดุยด์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางการศึกษา สำหรับนักเรียนห้องเรียน Platinum Health Science

🚩ซึ่งกิจกรรม สร้างฝันปั้นจิตฯ ในช่วงเช้ามีการฝึกสมาธิ คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยพระอาจารย์พุฒินาท อมรธัมโม และช่วงบ่าย มีการเสวนาทางวิชาการ โดยท่านวิทยากรในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 7 สาขา

📌ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

📸 รวมรูปภาพ www.kkwschool.com/kkw/2020/10/07/สร้างฝันปั้นจิต-ห้องเรี/ https://drive.google.com/drive/folders/1Xxu5vx9NX-XYC010MZYR7PV1oFB9ejZ7?usp=sharing