กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร “สืบสานตำนานครู ขอนแก่นวิทยายน”

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร
“สืบสานตำนานครู ขอนแก่นวิทยายน”
ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากร สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และนิเทศครูใหม่ ประจำปี 2663
ทั้งนี้คณะครูกลุ่มสาระฯ ขอขอบพระคุณครูผู้เกษียณทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้คำแนะนำและบอกเล่าประสบการณ์
คณะครูกลุ่มสาระฯ จะนำมาปรับใช้และพัฒนา เพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพต่อตัวผู้เรียนมากยิ่งขึ้น
📌 วันที่ 11-13 กันยายน 2563
📌 ณ จังหวัดกาญจนบุรี-ราชบุรี
รูปเพิ่มเติม 

 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 รายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับ ม.3 และ ม.6 เป็นลำดับที่ 1 ของสพม.25

คุณครูลักษณวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนมีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 รายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับ ม.3 และม.6 เป็นลำดับที่ 1 ของสพม.25
วันที่ 15 กันยายน 2563

คณะคุณครูจากโรงเรียนปทุมเทพพิทยาคาร ศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษ Gifted Classroom

กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย
คุณครูลักษณวดี ศรีสุข หัวกลุ่มสาระฯ ยินดีต้อนรับคณะคุณครูจาก โรงเรียนปทุมเทพพิทยาคาร ที่เดินทางมาศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษ Gifted Classroom โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
วันที่ 10 กันยายน 2563 สถานที่ ณ ห้อง Easy Science