การประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติและพัฒนา โครงการห้องเรียน Platinum Health science

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นำโดย นางลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มฯ
จัดประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติและพัฒนา
โครงการห้องเรียน Platinum Health science
เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม Easy science

ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนท่านรองผู้อำนวยการ ” นายธนัช ฐากุลธเนศ “

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
นำโดย นางลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนท่านรองผู้อำนวยการ
” นายธนัช ฐากุลธเนศ ”
ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563