การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำสื่อดิจิทัล

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ทีม ICT โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำสื่อดิจิทัลเบื้องต้น เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนออนไลน์ในปีการศึกษา 2563 ให้กับคุณครูทุกท่านสนใจ

การประชุมตัวแทนครู เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสื่อบทเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

       วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี นำโดย คุณครู ลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระฯ จัดประชุม คุณครูตัวแทนแต่ละสาขา ด้านดิจิทัล จัดเตรียมสื่อบทเรียนออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร. ยุทธศาสตร์ กงเพชร และ ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มวิชาการ ดร.อดุลย์เดช ฐานะ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ 

สถานที่ อาคาร 11 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน