สอบ The Best of Sciences ครั้งที่ 14

25 มกราคม 2563    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จัดทดสอบความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562   The Best of Sciences ครั้งที่ 14   ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   โดยมีนักเรียนจากทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนสนใจเข้าร่วมสอบในครั้งนี้อย่างคึกคักมากมาย