สอนเสริมเติมความรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ห้องเรียนพิเศษ SMTE M.3

โครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562   ระหว่างวันที่ 12 – 14 มกราคม พ.ศ.2563   ณ โรงแรมอินเตอร์ รีสอร์ท จ.อุดรธานี

ภาพกิจกรรมวันที่ 12 มกราคม 2563

                 ภาพกิจกรรมกล้อง 1 : KruDeer
                 ภาพกิจกรรมกล้อง 2 : KruKaiTong

ภาพกิจกรรมวันที่ 13 มกราคม 2563

                 ภาพกิจกรรมกล้อง 1 : KruDeer
                 ภาพกิจกรรมกล้อง 2 : KruKaiTong

ภาพกิจกรรมวันที่ 14 มกราคม 2563

                 ภาพกิจกรรมกล้อง 1 : KruDeer
                 ภาพกิจกรรมกล้อง 2 : KruKaiTong

คลิกชมภาพวีดีโอ

 

           

การเดินทาง

บรรยากาศวันแรก  12 มกราคม 2563

 

วันที่  13 มกราคม 2563

 

วันที่  14 มกราคม 2563