ประชุมวิชาการ

นางลักษณาวดี ศรีสุข  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ   ในวันที่ 7 มกราคม 2563  ณ ห้องประชุมวิชาการ 615