ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาการ

คุณครูลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ครั้งที่ 12/2562  ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562   ณ ห้องประชุมวิชาการ 614