ประชุมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางลักษณาวดี ศรีสุข  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับคุณครูคนใหม่นางสาวยลรดี ศุภรพนิตกุล  ในการประชุมประจำเดือนภาคเรียนที่ 2/2562  ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้อง Easy Science โดยมีวาระเรื่องแจ้งเพื่อทราบ   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาและถือปฏิบัติจากงานการเรียนการสอน  งานอำนวยการกลุ่มสาระฯ งานแผนงานและงบประมาณกลุ่มสาระฯ งานสารสนเทศและ ICT  งานอาคารสถานที่ของกลุ่มสาระฯ รวมทั้งแจ้งรายละเอียดในการเข้าค่ายห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4  ขอบคุณสาขาวิชาเคมีในการบริการอาหารว่างและอาหารกลางวันที่สุดแสนอร่อย

คลิกชมภาพกิจกรรม