การแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬาภายใน รอบคัดเลือก วันที่ 3 โดยสาขาวิชาเคมี

ในวันที่ 3 ของการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรอบคัดเลือก กีฬาสีภายใน ซึ่งตรงกับวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ซึ่งสาขาวิชาเคมีได้รับผิดชอบการจัดการดูแลจนสำเร็จลุลวงไปได้ด้วยดี ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต้องขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการ ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร และท่านรองผู้อำนวยการ ดร.อดุลย์เดช ฐานะ ที่ได้กรุณามาเยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครูและนักกีฬาวอลเลย์บอลเป็นประจำเช่นเคย

การแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬาภายใน รอบคัดเลือก วันที่ 2 โดยสาขาวิชาฟิสิกส์

29 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาฟิสิกส์ได้รับผิดชอบการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ในวันที 2 ของการแข่งขันรอบคัดเลือก ขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการ ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร และท่านรองผู้อำนวยการ ดร.อดุลย์เดช ฐานะ ได้กรุณามาเยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครูและนักกีฬาวอลเลย์บอล 

กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำโดยคุณครูลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระฯ แสดงพลังความสามัคคีและร่วมแรงร่วมใจของคณะครูในการดูแลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในกีฬาสีภายในประจำปี 2562 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  โดยเริ่มแข่งขันรอบแรก วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 

3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ

25-26 ตุลาคม2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร การร่วมกิจกรรมในส่วนที่ศูนย์ สอวน ค่าย1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้เข้าร่วมในงาน 3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการครั้งนี้

1. ท่านผู้อำนวยการยุทธศาสตร์ กงเพชร ครูภัทรวดี ครูศิวะ ครูจิราภรณ์ ร่วมพิธีเปิดและท่านผูู้อำนวยการได้รับเชิญฉายพระรูปกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิ สอวน.

2. ห้องครูไทยร่วมใจสู่มาตรฐานสากล..ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย1วิชาฟิสิกส์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนได้นำเสนอโปสเตอร์ผู้ประสานงานดีเด่น

3. ห้องเด็กไทยมาจากไหนก็เก่งซึ่งน.ส.รินรดา อังวราวงศ์  เป็นตัวแทนนักเรียนทั้งประเทศกล่าวถวายรายงาน

4. ครู 2 คน คือ อ.ศิวะ และ อ.ภัทรวดี ตัวแทนวิทยากรประจำศูนย์นำนักเรียน 5 คน เข้าร่วมกิจกรรมตามห้องต่าง ๆ

น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 5

23 ตุลาคม 2562 คณะครูสาขาฟิสิกส์ตัวแทนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ร่วมวางพวงมาลาเพื่อน้อมสักการะพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่อในวันปิยะมหาราช ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น