เดือน: มิถุนายน 2019

คำสั่ง 269/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินารสอนเสริมเตรียมความพร้อมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

คำสั่ง 252/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาคอีสานตอนบน จังหวัดคู่ขนานขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ระดับชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2562