ศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษ SMTE สิงคโปร์และมาเลเซีย

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เดินทางศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ณ ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2562

คำสั่ง 300/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถดด้านทักษะปฏิบัติการฟิสิกส์แนวใหม่ สำหรับครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ สพม.25 ปี2562