ติว PAT ม.4 ชีววิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสอนเสริมเติมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยของนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  คาบที่ 6-7 วันที่  19 มิถุนายน 2562  สอนเสริมในรายวิชาชีววิทยาระดับชั้นม 4  ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และห้อง 621-822

ปฐมนิเทศ ม.4 SMTE ขอนเก่น-กาฬสินธุ์

ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู  ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม (science mathematics technology and environment) กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดคู่พัฒนา ขอนแก่น-กาฬสินธุ์  วันที่ 18 มิถุนายน 2562  ณ โรงแรมเจริญธานี  จังหวัดขอนแก่น

 คลิกชมอัลบัมภาพกิจกรรม 1

คลิกชมอัลบัมภาพกิจกรรม 2

 

มีโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย จำนวน  7 โรงเรียน ได้แก่

  1. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 
  2. โรงเรียนกัลยาณวัตร 
  3. โรงเรียนชุมแพศึกษา 
  4. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 
  5. โรงเรียนอนุกูลนารี
  6. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
  7. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศในครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อ

  1. เตรียมความพร้อมในฐานะนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
  2. สร้างแรงบันดาลใจและเห็นความสำคัญในการทำงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

             มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 430 คน  ประกอบด้วย นักเรียนจำนวน 379 คน  คุณครูผู้ควบคุม จำนวน 21 คน  คณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 16 คน  และนักเรียนพี่เลี้ยง จำนวน 6 คน มีกำหนดจัดกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สินีนาฏ  ศิริ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคุณปิ่นกมล  เรืองเดช นักเรียนทุนเพชรพระจอมเกล้า ประธานกรรมการบริหารบริษัท RICHY (2016) จำกัด มาเป็นวิทยากร