ยกระดับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

การประชุมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับชั้น ม.1-ม.6  เพื่อยกระดับในการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL (iTP) เพื่อวัตถุประสงค์ 1.ใช้ยื่นเป็นผลสอบในสถาบันอุดมศึกษา แล สถานศึกษาที่ยอมรับผลสอบ TOEFL ITP  2. ใช้สำหรับประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เชิงวิชาการของตนเอง  3. เตรียมพร้อมภาษาอังกฤษก่อนการทดสอบ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ  โดยมี ดร.ยุทธศาสตร์  กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เป็นประธานในการประชุม  ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งนักเรียนและครูที่ปรึกษา  โดยจัดการประชุมในวันที่  11 มิถุนายน 2562  ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

คลิกชมภาพกิจกรรม

ค่ายส่งเสริมทักษะประสบการณ์ชีวิต

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ให้ข้อคิดและแนวทางรวมทั้งแนะนำสถานที่แหล่งเรียนรู้ อาหารและการปรับตัว ในการเดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย ตามโครงการค่ายส่งเสริมทักษะประสบการณ์ชีวิตนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ณ สหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 25 – 28 มิถุนายน 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางรวมทั้งเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่มีค่ายิ่ง  ซึ่งในการเดินทางไปทัศนศึกษาในครั้งนี้มีนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ระดับชั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนจำนวน 43 คน ครูและผู้บริหารจำนวน 17 คน 

คำสั่ง 269/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินารสอนเสริมเตรียมความพร้อมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา