ทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร

นางลักษณาวดี  ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  นำคณะครูตัวแทนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตรในวันจันทร์แรกของเดือน ตามโครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร จังหวัดขอนแก่น  ประจำปี 2562   ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562  ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น   

คำสั่ง 252/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาคอีสานตอนบน จังหวัดคู่ขนานขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ระดับชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2562