กีฬาสัมพันธ์บุคลากรโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  โดยมีกีฬา แชร์บอล  และฟุตบอล  เพื่อให้บุคลากรรู้จักการออกกำลังกาย และสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากร  ในวันที่  28 มีนาคม 2562  ณ สนามกีฬาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน