ตัวแทนนักเรียนไทยก้าวไกลสู่รัสเซีย

นางสาวรินรดา อังวราวงศ์   นักเรียนชั้น ม.5/15
ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย จากการเข้าร่วมในโครงการ Thai Science Camp ที่ถูกจัดขึ้นโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งเป็นค่ายที่ส่งเสริมให้นักเรียนไทย ได้ใกล้ชิดกับนักวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ และระดับโลก และฝึกการคิดอย่างนักวิทยาศาสตร์ เพื่อนำมาต่อยอดในการคิดนวัตกรรมใหม่ๆให้แก่ประเทศ ค่ายนี้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9-13 มีนาคมที่ผ่านมา นางสาวรินรดา อังวราวงศ์ ได้ถูกคัดเลือกจากสมาคมวิทยาศาสตร์ ให้ไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ International Research School ณ ประเทศรัสเซีย ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2562

รางวัลชมเชย ผลงานวิจัยดีเด่น ระดับประเทศ

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ของกองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท
ชื่อการวิจัย  การสังเคราะห์อนุภาคนาโนด้วยวิธีเคมีเขียว โดยใช้สารสกัดจากเปลือกผลไม้เพื่อยับยั้งแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นเท้า

รายชื่อนักเรียน
1.นายมงคล สิริพงศ์พันธ์ 5/15
2.น.ส.ชาญิณี คำมี 5/15
3.น.ส.สุพิชญา รองคำ 5/15
ครูที่ปรึกษา
1.น.ส.กุลธิดา ทีน้อย
2.นายนรินทร รัตนทา

เจ๋งจริง! ขอนแก่นวิทย์ Go to รัสเซีย

ขอปรบมือรัว ๆ ให้กับ นางสาวรินรดา อังวราวงศ์ ม.5/15  นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ (Gifted) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนของเรา จากการเข้าร่วมในโครงการ Thai Science Camp ที่ถูกจัดขึ้นโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งเป็นค่ายที่ส่งเสริมให้นักเรียนไทย ได้ใกล้ชิดกับนักวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ และระดับโลก และฝึกการคิดอย่างนักวิทยาศาสตร์ เพื่อนำมาต่อยอดในการคิดนวัตกรรมใหม่ๆให้แก่ประเทศ ค่ายนี้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9-13 มีนาคมที่ผ่านมา นางสาวรินรดา อังวราวงศ์ ได้ถูกคัดเลือกจากสมาคมวิทยาศาสตร์ ให้ไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ International Research School ณ ประเทศรัสเซีย ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2562