ประชุมเตรียมนิทรรศการและงาน Best of Science

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการ Open House  และคณะกรรมการจัดกิจกรรมในโครงการ Best of Science  ในวันที่ 2 มกราคม 2562  ณ ห้อง 116

พรปีใหม่จากผู้บริหาร

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำโดยคุณครูลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระฯ เข้าเยี่ยมและรับพรจากผู้บริหารโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเนื่องในวาระดีถึขึ้นปีใหม่ 2562