สอบ Best of Science KKW ครั้งที่ 13

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  จัดกิจกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์  The Best of Science KKW ครั้งที่ 13  ในวันที่  26  มกราคม  2562  ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประชุมประจำเดือน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดการประชุมประจำเดือนเพื่อแจ้งนโยบายของทางโรงเรียน ประชาสัมพันธ์ขอมูลข่าวสาร ปรึกษาหารือข้อราชการ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการทำงานร่วมกัน ในวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้อง 116

YSC 2019 ครั้งที่ 21

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 (YSC2019) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ เดอะมอลล์ นครราชสีมา  ซึ่งมีโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันในรอบนำเสนอจำนวน 5 โครงงาน จาก 33 โครงงาน 

ผลปรากฏว่า โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1 โครงงาน ได้รับเงินรางวัล 9,000 บาท
1. นายปณต วงศ์วัฒนาเสถียร ม.5/15
2.นางสาวภัทรนันท์ ภัทรบัญชา ม.5/15
3.นายนิพิฐพนธ์ ภูมิลา ม.5/15

ครูที่ปรึกษา
นางสาวกุลธิดา ทีน้อย
นางสาวอาริศรา  อรรคษร

ฟิสิกส์สัประยุทธ์

จากทษฎี การลงมือกระทำ กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน สู่ความเป็นเลิสทางวิชาการ  พวกเราชาววิทยาศาสตร์ขอให้กำลังใจกับทีมงานทุกท่าน  ในการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ เพื่อนำชื่อเสียงมาสู่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนของเรา