ฟิสิกส์สัประยุทธ์ EYPT

ขอแสดงความยินดีกับทีมฟิสิกส์สับประยุทธ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ณ จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยนางลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้นำนักเรียนและครูเข้ารายงานผลการแข่งขันกับ ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ในวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยนักเรียนที่เข้าแข่งขันในครั้งนี้  ได้แก่
1. นายไตรรัตน์ บำรุงจิต ม.6/15
2. นางสาวรินรดา อังวราวงศ์ ม. 5/15
3. นางสาวจุฬารัตน์ บุญมาธรรม ม. 5/15
4. นายกันตินันท์ ปินใจยศ ม.4/7
5. นางสาวรุ่งตะวัน สุทโท ม.4/15
และทีมงานนักเรียนผู้ช่วย

ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมนักเรียนเข้าแข่งขัน ได้แก่
1. นายชุมพร อินทรจักรพงษ์
2. นายศิวะ ปินะสา
3. นางสาวภัทรวดี นามวงษ์

  คลิกชมภาพกิจกรรม

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสุรนารี  เดินทางมาตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  โดยมี ดร.อดุลย์เดช  ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  และนางลักษณาวดี ศรีสุข  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับ  ในวันที่  30  มกราคม  2562  ณ อาคารวิทยาศาสตร์  ห้อง 116