ประชุมประจำเดือน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดการประชุมประจำเดือนเพื่อแจ้งนโยบายของทางโรงเรียน ประชาสัมพันธ์ขอมูลข่าวสาร ปรึกษาหารือข้อราชการ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการทำงานร่วมกัน ในวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้อง 116