YSC 2019 ครั้งที่ 21

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 (YSC2019) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ เดอะมอลล์ นครราชสีมา  ซึ่งมีโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันในรอบนำเสนอจำนวน 5 โครงงาน จาก 33 โครงงาน 

ผลปรากฏว่า โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1 โครงงาน ได้รับเงินรางวัล 9,000 บาท
1. นายปณต วงศ์วัฒนาเสถียร ม.5/15
2.นางสาวภัทรนันท์ ภัทรบัญชา ม.5/15
3.นายนิพิฐพนธ์ ภูมิลา ม.5/15

ครูที่ปรึกษา
นางสาวกุลธิดา ทีน้อย
นางสาวอาริศรา  อรรคษร

ฟิสิกส์สัประยุทธ์

จากทษฎี การลงมือกระทำ กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน สู่ความเป็นเลิสทางวิชาการ  พวกเราชาววิทยาศาสตร์ขอให้กำลังใจกับทีมงานทุกท่าน  ในการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ เพื่อนำชื่อเสียงมาสู่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนของเรา