ค่าย Gifted ม.4

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะการคิด และทักษะต่างๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถด้านวิชาการและนันทนาการ รวมทั้งได้เรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะ  ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี   ให้นักเรียนได้ศึกษาระบบนิเวศชายฝั่งทะเล และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ  ในระหว่างวันที่  17-19 มกราคม 2562

ติว O-Net ม.3 วิทยาศาสตร์

การสอนเสริมเพิ่มความรู้ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ระดับชาติ O-Net ประจำปีการศึกษา 2561  ในวันที่  21  มกราคม  2561  เป็นการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์  ซึ่งแบ่งออกเป็น ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา และดาราศาสตร์  นำทีมโดยนางลักษณาวดี  ศรีสุข  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ที่ได้จัดทีมวิทยากรคนเก่งของเรามาให้ความรู้ในครั้งนี้

  คลิกชมภาพกิจกรรม