STEM DAY

นักเรียนระดับชั้น ม.4/12. 4/15. 5/12. 5/15 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เข้าร่วมกิจกรรม STEM Day   ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น