คำสั่ง183/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ