โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.4–ม.6

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.4 – ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 68  วันที่ 6-8 ธันวาคม 2561  จังหวัดบุรีรัมย์

 

รางวัล เหรีญทอง

รายชื่อนักเรียน
1. นางสาวบุปผชาติ  ป้องบุญจันทร์    ม. 6/15
2. นางสาวปริยากร  ศิรินิกร      ม. 6/15
3. นางสาวพรบุญญา  สิงห์สู่ถ้ำ      ม. 6/15

ครูที่ปรึกษา
1. นางสาวอาริศรา  อรรคษร

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4–ม.6

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4 – ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 68  วันที่ 6-8 ธันวาคม 2561  จังหวัดบุรีรัมย์

รางวัล เหรีญทอง

รายชื่อนักเรียน
1. นายรุจนพ พิทักษ์         ม. 6/7
2. นายไตรรัตน์ บำรุงจิต    ม. 6/15
3. นายศุภกร ยิ่งธงชัย       ม. 6/15

ครูที่ปรึกษา
1. นางสาววราภรณ์ หล้าหาร
2. นางสาวศิวพร เทพจั้ง

โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1-ม.3

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1 – ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 68  วันที่ 6-8 ธันวาคม 2561  จังหวัดบุรีรัมย์

รางวัล เหรีญทอง
รายชื่อนักเรียน
1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ภูผาลัย
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  พิมแสง
3. เด็กหญิงวรันธร  หินเธาว์

ครูที่ปรึกษา
1. นายศิวะ  ปินะสา
2. นางบุษกล  แก้วบัวดี

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1–ม.3

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1 – ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 68  วันที่ 6-8 ธันวาคม 2561  จังหวัดบุรีรัมย์

รางวัล เหรีญเงิน
รายชื่อนักเรียน
1. นายสุรจักษ์ วรรณภาส   ม. 3/1
2. นายต้นกล้า รุ่งเรือง   ม. 3/1
3. นางสาวชนิดาภา สุดแสง   ม. 3/1

ครูที่ปรึกษา
1. นายพงษธร  ทิพรักษ์
2. นางจุฑามาศ  จันทร์ประเทือง