สาขาเคมี

นางเกษศิรินทร์ อารยาวิชานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพชรภรณ์ เสนาสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศิริพร กาทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นายนิวัติ ต่อนี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจันจิรา ทวยนันท์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางชุลีพร จันทร์ไตรรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางธัญณรัตน์ ปรินทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกุลธิดา ทีน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอุทัยวรรณ สอนเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายนรินทร รัตนทา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิวพร เทพจั้ง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวมิยาวดี หาโกสีย์
ครู
นางสาวศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล
ครู
นายภาสกร แสงนิกุล
ครูผู้ช่วย
นางสาวแพรวสุภา เหล่าศิริ
ครูผู้ช่วย