สาขาฟิสิกส์

นายกิตติพงษ์ สะท้านบัว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศิริเพ็ญ ศรีตระกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
นายศิริกุล ทาแดง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิราภรณ์ ลักขณานุกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
นายพงศธร พละเดช
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจุรีภรณ์ ปรินทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางธนิดา ท้าวนาง
ครูชำนาญการพิเศษ
นายยศวัฒน์ พาผล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางบุษกร เทืองน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวนันทนา แสนจำลาห์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายชุมพร อินทรจักรพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวขัตติยา ขัตติยะวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกัญญา เกื้อกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
นายศิวะ ปินะสา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวภัทรวดี นามวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอารียา วัฒนวิมลภิญโญ
ครูผู้ช่วย