สาขาชีววิทยา

นางลักษณาวดี ศรีสุข
ชำนาญการพิเศษ
นางบังอร ใต้ชัยภูมิ
ชำนาญการพิเศษ
นางอรทัย พรมลี
ชำนาญการพิเศษ
นางวิภาดา จอมทอง
ชำนาญการพิเศษ
นายวสัญ จันทร์พยา
ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนันท์นภัส อุดมรักษ์
ชำนาญการพิเศษ
นางสาววราภรณ์ หล้าหาร
ชำนาญการพิเศษ
นางสาวอาริศรา อรรคษร
ชำนาญการพิเศษ
นางนัฎฐพร ทิพรักษ์
ชำนาญการพิเศษ
นางสาวปุณณดา จันสูง จันสูง
ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจีราภรณ์ มิ่งขวัญ
ชำนาญการพิเศษ
นายณัชทัต ลิมป์เศวต
ครู
นายวิริยกุล อุ่นอ่อน
ครูผู้ช่วย
นางทัศนีย์ แสงศรีเรือง
ชำนาญการ