สอบกลางภาค 1-2564

สรุปรายงานการสอบออนไลน์ ( Sci-Tech Test Midterm 1/2564 )  10-13 สิงหาคม 2564

  เล่มเอกสารรายงานการสอบกลางภาคเรียน 1/2564

ข้อมูลการสอบกลางภาคเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข้อมูลการสอบกลางภาคเรียน 1/2564  ออนไลน์ รายวัน (Raw Data)

  วันที่ 10 สิงหาคม 2564
 วันที่ 11 สิงหาคม 2564
 วันที่ 13 สิงหาคม 2564

ภาพประกอบการสอบกลางภาค 1/2564 ออนไลน์ 
  ภาพประกอบ ชุดที่ 1