สาขาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

นางพัชรินทร์ แสนพลเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนิยรัตน์ แก้วกันยา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนงคราญ บุญอนันต์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกานตวดี กมล
ครูชำนาญการ
นายพงศธร ทิพรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจุฑามาศ จันทร์ประเทือง
ครูชำนาญการ
นายประกาศิษย์ แทบมะลัย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางบุษกล แก้วบัวดี
พนักงานราชการ
นางสาวยลรดี ศุภรพนิตกุล
ครู
นางสาวศิริพร สุขเอิบ
ครูผู้ช่วย