ผู้บริหารโรงเรียน

ผู้บริหารโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

 


นายศักดาเดช  ทาซ้าย
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

 

ดร.อดุลย์เดช ฐานะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มวิชาการ
นางชุรีพร นาเลาห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
นางลักษณ์มณี แสงสุพิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มอำนวยการ
นายธนัช ฐากุลธเนศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มกิจการนักเรียน